بدینوسیله به اطلاع می رساندآخرین مهلت واریز وجه برای استفاده از حق تقدم سهام لیزینگ رازی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1398/08/23 می باشد