بدینوسیله درخواست می گردد ضمن تکمیل فرم ضمیمه با توجه به تعداد حق تقدم سهام مندرج در گواهینامه حق تقدم برابر جدول پیوست به ارزش اسمی هر سهم معادل یک هزار ریال به موجب آگهی پذیره نویسی مورخ 98/05/27 برای واریز وجه حق تقدم های اختصاص یافته به خود به حساب شماره 0225464656003 اين شرکت نزد بانک ملی شعبۀ میرداماد واريز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی بلوار میرداماد خیابان شمس تبريزی جنوبی – کوچه رامین – پلک 18 – طبقه پنجم – واحد جنوبی کد پستی 1549743419 ارسال یا به شرکت تحویل نمایند.

*برای اطلاع از مبلغ وجه واریزی تماس حاصل فرمایید.

 

تصویر کپچا