لیزینگ رازی سهامی عام

لیزینگ رازی!

شركت ليزينگ رازي با توجه به تشكيل قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، خود را موظف نمود تا در آن چارچوب به فعاليت ادامه دهد. در نتيجه ، مجوز موقت يكساله به شماره 4555 مورخ 30/10/1386 از طرف بانك مركزي ايران به اين شركت اعطا كه پس از سپري شدن مدت آن و رضايت بانك مذكور از عملكرداين شركت، مجوز سه ساله به شماره 153645 مورخ 20/07/1388 صادر گرديد. با پايان يافتن مدت مجوز مربوطه ، بازرسان اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي جهت صدور مجوز جديد، عمليات شركت را در طول سالهاي 1389 لغايت 1391 مورد رسيدگي قرار دادند كه مجوز يك ساله به شماره 38976  مورخ 16/02/1392 صادر گردید و پس از آن نیز با توجه به کلیه قوانین و مقررات بانک مرکزی ایران که توسط شرکت رعایت گردید مجوز فعالیت پنج ساله تحت شماره88694  مورخ 04/04/1393 صادر گردیده است.

 

0 +

تعداد سهامداران

0 +

تسهیلات ارائه شده

0 +

موفقیت های صنفی

0 +

انواع تسهیلات